kinesiology tape

เทปพยุงกล้ามเนื้อ Kinesiology Tape

สีฟ้า

 • เทปพยุงกล้ามเนื้อมีขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร ความยาว 5 เมตร / 1 กล่อง (ม้วน)
 • ใช้ในการลดอาการปวด บาดเจ็บกล้ามเนื้อ พยุงกล้ามเนื้อและข้อต่อ
 • เพิ่มประสิทธิภาพทางการกีฬา ออกกำลังกาย เพิ่มการไหลเวียนเลือด
 • ใช้งานง่าย ด้วยวัสดุที่เป็นผ้า COTTON 100% ที่ดีที่สุด
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการกีฬาได้อย่างดี
 • ในทุกกล่องมีเอกสารคู่มือการใช้งาน

เลือกซื้อสินค้า
kinesiology tape

เทปพยุงกล้ามเนื้อ Kinesiology Tape

สีน้ำเงิน

 • เทปพยุงกล้ามเนื้อมีขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร ความยาว 5 เมตร / 1 กล่อง (ม้วน)
 • ใช้ในการลดอาการปวด บาดเจ็บกล้ามเนื้อ พยุงกล้ามเนื้อและข้อต่อ
 • เพิ่มประสิทธิภาพทางการกีฬา ออกกำลังกาย เพิ่มการไหลเวียนเลือด
 • ใช้งานง่าย ด้วยวัสดุที่เป็นผ้า COTTON 100% ที่ดีที่สุด
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการกีฬาได้อย่างดี
 • ในทุกกล่องมีเอกสารคู่มือการใช้งาน

เลือกซื้อสินค้า
kinesiology tape

เทปพยุงกล้ามเนื้อ Kinesiology Tape

สีเนื้อ

 • เทปพยุงกล้ามเนื้อมีขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร ความยาว 5 เมตร / 1 กล่อง (ม้วน)
 • ใช้ในการลดอาการปวด บาดเจ็บกล้ามเนื้อ พยุงกล้ามเนื้อและข้อต่อ
 • เพิ่มประสิทธิภาพทางการกีฬา ออกกำลังกาย เพิ่มการไหลเวียนเลือด
 • ใช้งานง่าย ด้วยวัสดุที่เป็นผ้า COTTON 100% ที่ดีที่สุด
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการกีฬาได้อย่างดี
 • ในทุกกล่องมีเอกสารคู่มือการใช้งาน

เลือกซื้อสินค้า